InterArbeid Mediation

Werkgevers en werknemers kunnen soms problemen binnen de arbeidsverhouding ervaren, waardoor relaties verstoord zijn geraakt, verhoudingen zijn vertroebeld of communicatie onproductief is geworden. InterArbeid houdt zich bezig met de begeleiding van dergelijke problemen.

Spanningen en conflicten binnen arbeidsverhoudingen kunnen leiden tot ziekte, productiviteitsverlies, verminderd welzijn en allerlei andere kosten. Vanuit de invalshoek Arbeid en Gezondheid zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding van re-integratieproblemen bij ziekteverzuim. Wij dragen oplossingsgericht bij aan het voorkomen en opheffen van de disfunctionele kanten van verstoorde arbeidsrelaties en conflicten.

Doelgroep:
Medewerkers waarbij de onderlinge verhoudingen (het niet-medische deel) een blokkade vormen voor adequate reintegratie of een risico vormen tot langdurige uitval.

Doel:
Het begeleiden van stroeve arbeidsverhoudingen, het verbeteren van communicatie en het oplossen van conflicten.

Resultaat:
Beweging brengen in situaties die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Impasse doorbreken en herstel van dynamiek. Het voorkomen van verzuim, verzuimreductie, bevordering van reintegratie en het opheffen van verzuim. Het verbeteren van de onderlinge verhoudingen, dan wel het verbreken van de relatie op een voor de betrokkenen acceptabele wijze.