Arbeid, Gezondheid en Vitaliteit

Mensen kunnen soms problemen binnen de arbeidsverhouding ervaren, waardoor relaties verstoord zijn geraakt, verhoudingen zijn vertroebeld of communicatie onproductief is geworden. Deze problemen kunnen van invloed zijn bij (psychische) klachten en deze zelfs versterken en leiden tot uitval door ziekte van werknemers, productiviteitsverlies, verminderd welzijn etc.

De ervaring leert dat in dit soort situaties reintegratie complex is en nogal eens stagneert. Om een goede reintegratie mogelijk te maken zal aandacht moeten worden besteed aan het wegnemen van belemmeringen in de arbeidsverhouding. Hiermee kan worden voorkomen dat klachten onnodig in stand blijven en reintegratietrajecten vastlopen, met alle complicaties en kosten van dien.

Bij samenwerkingsvraagstukken en/of conflicten zal een interventie van buitenaf behulpzaam kunnen zijn om de impasse te doorbreken en de problemen op te lossen. Het gaat hier immers niet zozeer om een medische situatie dan wel een samenwerkingsvraagstuk met een dieperliggende (niet-medische) oorzaak die een belemmering vormt voor terugkeer. Onze primaire rol is meervoudig partijdig te zijn. Dit betekent dat wij geen partij kiezen, maar de grenzen en wensen van betrokkenen ruimte geven in een veilige omgeving.

Arbeidsorganisaties:
Bedrijfsleven (industrie, banken / verzekeraars), MKB (sectoren-breed), overheid, gezondheidszorg, onderwijs etc.

Doelgroep:
Medewerkers waarbij de onderlinge verhoudingen (het niet-medische deel) een blokkade vormen voor adequate reintegratie of een risico vormen tot langdurige uitval.

Doel:
Het begeleiden van stroeve arbeidsverhoudingen, het verbeteren van communicatie en het oplossen van conflicten.

Resultaat:
Beweging brengen in situaties die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen.

Impasse doorbreken en herstel van dynamiek. Het voorkomen van verzuim, verzuimreductie, bevordering van re-integratie en het opheffen van verzuim. Het verbeteren van de onderlinge verhoudingen, dan wel het verbreken van de relatie op een voor de betrokkenen acceptabele wijze. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat arbeidsmediation een slagingskans heeft van 80%.